ANBI publicatieverplichting

Publieke naam: Vineyard Leeuwarden

Statutaire naam: Vineyard Gemeente Leeuwarden

Rechtsvorm: kerkgenootschap

Website: www.vineyardleeuwarden.nl

KvK Nummer: 7324 2101

RSIN: 859 417 530

Bezoek- en postadres: Epemastate 45, 8926 MZ Leeuwarden

Doelstelling

De kerkelijke gemeente stelt zich als doel de verkondiging van het Evangelie van Jezus Christus in woord en daad en uitbreiding van het Koninkrijk van God door het werk van gemeenten.

Geldmiddelen

 • De geldmiddelen van de gemeente bestaan uit:
  1. Bijdragen van de leden;
  2. Giften en collecten;
  3. Verkrijgingen uit erfstellingen en legaten;
  4. Overige baten.
 • Jaarlijks legt het bestuur rekening en verantwoording af van zijn financieel beheer aan de gemeente.
 • Het bestuur draagt een vastgesteld percentage van de jaarlijkse inkomsten af aan “Vineyard Benelux”.

Vineyard Leeuwarden is onderdeel van Vineyard Benelux. Sinds 1 januari 2008 is Vineyard Benelux door de Belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling in groepsbeschikking.

Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken.

Bestuur

De besteding van de middelen wordt beheerd door het bestuur van het kerkgenootschap. Het bestaat uit: Tjeerd van der Meer (voorzitter), Ineke van der Boon (secretaris) en Jolanda van der Meer – van Dijk (penningmeester)

Vergaderingen bestuur

Het bestuur van Vineyard Utrecht zal minstens eenmaal per jaar bij elkaar komen en anders zo dikwijls als de voorzitter of 2 of meer andere bestuursleden dit gewenst achten.

Beloningsbeleid                                                                                                                                 

Bestuurders vervullen hun taak kosteloos op vrijwillige basis.

Op dit moment zijn er geen werknemers in dienst. Functies die op vrijwillige basis vervuld worden kunnen in sommige gevallen in aanmerking komen voor een vergoeding. Het bestuur bepaalt het beloningsbeleid.

Activiteiten

 • De gemeente tracht haar doel te bereiken door:
  1. Het houden van samenkomsten;
  2. Het houden van bijbelstudiekringen;
  3. Het geven van godsdienstonderwijs;
  4. Het trainen van mensen voor geestelijk leiderschap;
  5. Het gebruiken en uitgeven van evangelische lectuur, audiovisuele en andere hulpmiddelen;
  6. Het verlenen van pastorale zorg;
  7. Het uitzenden van geestelijke werkers voor zending en evangelisatie;
  8. Het stichten van nieuwe gemeenten en/of gemeenschappen
  9. Alle andere wettige en passende middelen.
 • Niet alle bovengenoemde punten behoeven gelijktijdig te worden uitgevoerd.

Criteria voor activiteiten: De activiteiten die Vineyard Leeuwarden ontplooit dienen in overeenstemming met de doelstelling van het kerkgenootschap.

Jaarverslagen